Een faillissement voorkomen of een doorstart maken

Faillissement voorkomen of doorstart maken na faillissement?

deinsolventiespecialisten-624x160

De Insolventiespecialist

Een faillissement voorkomen, crediteurenakkoord of doorstart maken na faillissement? Laat u begeleiden door een juridisch adviseur van De Insolventiespecialist. Een faillissement voorkomen of doorstart maken na faillissement is niet altijd realistisch. Tevens is elke situatie uniek. Een doorstart maken na faillissement kan interessanter zijn dan een faillissement voorkomen. De juridisch adviseurs van De Insolventiespecialist adviseren u, waarbij ze uw belang niet uit het oog verliezen. Ongeacht de situatie waarin uw bedrijf zich bevindt. De ervaren juridisch adviseurs kunnen zonder emotionele betrokkenheid de mogelijkheden toelichten. Niet alleen aan en voor u, maar ook richting medewerkers, financiers en leveranciers. Echter, een doorstart maken na faillissement moet voor alle betrokkenen ‘interessant’ zijn. Maar vooral voor u…

Informatie aanvragen is de eerste stap . U wordt binnen 8 werkuren gebeld door een juridisch adviseur om de ‘Quickscan’ toe te lichten.

Een ‘Quickscan’ geeft snel duidelijkheid over uw mogelijkheden en omvat een intake gesprek, het bestuderen van uw administratieve en juridische stukken, een adviesgesprek, opstellen plan van aanpak en opdrachtformulering. Alle juridisch adviseurs van De Insolventiespecialist werken volgens dit stappenplan. De kosten voor het Quickscan-pakket zijn eenmalig € 495,00 exclusief BTW. Laat u vooral niet afschrikken door dit bedrag. Het is bekend dat ‘cowboys’ binnen de insolventiewereld marchanderen. Alle waar is naar zijn geld en uw belang staat voorop! U wilt tenslotte een faillissement voorkomen of een geruisloze doorstart maken na faillissement.

In overleg met de juridisch adviseur, de vakterm is insolventiespecialist, Dreigend faillessement voorkomenkunt u kiezen om een faillissement te voorkomen. Hierbij gaat de insolventiespecialist u helpen om goede afspraken te maken met o.a. de banken en andere geldverstrekkers. In de praktijk wordt ook contact opgenomen met crediteuren en een schuldenreductie c.q. ‘crediteurenakkoord’ nagestreefd. Uiteindelijk hebben uw crediteuren er ook geen belang bij dat uw firma failliet gaat. Het gaat erom dat uw bedrijf de ‘financiële’ adempauze krijgt om de bakens te verzetten. Zijn uw crediteuren volhardend, dan kan een geregisseerd faillissement alsnog worden ingezet. Een doorstart maken na faillissement, zorgt ervoor dat u met een schone lei kunt beginnen. Ook u kunt kiezen het faillissement door te zetten en uw activiteiten te beëindigen. Ook dan is het belangrijk dat u zich laat begeleiding door de insolventiespecialist ter voorkoming van ‘paulianeus handelen’. Hij of zij zal de schade voor u als directeur tot een minimum trachten te beperken waardoor het faillissement soepel kan worden afgehandeld.

Een doorstart maken na faillissement biedt de mogelijkheidDoorstart na faillissement voor u als ondernemer om met een schone lei te beginnen. De insolventiespecialist kan u begeleiden bij het maken van afspraken met strategische leveranciers en financiers voor de ‘nieuwe’ firma die na de doorstart ontstaat. Ook afspraken met ‘voormalige’ werknemers kunnen door de juridisch adviseur worden gemaakt. Een doorstart maken na faillissement heeft als voordeel dat u zich kunt toeleggen op het uitbouwen van uw nieuwe organisatie. ‘Lean and mean’ met minder kosten en een (in-)direct beter rendement.

Bij financiers moet u denken aan BBZ-krediet, microkrediet, crowd funding of informal investors. Uw huidige bank zal niet echt enthousiast zijn om u wederom als klant te begroeten.
Er zijn veel voorbeelden bekend van bedrijven die na het maken van een doorstart wederom succesvol zijn.

Voor veel ondernemers is een faillissement voorkomen niet haalbaar. Een doorstart maken na faillissement is vooral het omzetten van een ‘emotionele knop’. Een doorstart maken na faillissement is voor De Insolventiespecialist een vaak toegepast recept. Een doorstart maken na faillissement zorgt ervoor dat u als ondernemer verder kunt en is absoluut geen schande. In Amerika is een doorstart maken na faillissement de gewoonste zaak. In Nederland is een doorstart maken na faillissement ook steeds gewoner aan het worden met dank aan de crisis.

Stille bewindvoering
Het komt steeds vaker voor dat er een stille bewindvoerder wordt ingezet bij faillissementen. Bekende voorbeelden van bedrijven die een doorstart maken na faillissement zijn OAD en Harense Smid. Voorafgaand aan een naderend faillissement worden er afspraken gemaakt met de rechtbank die het faillissement moet behandelen. De stille bewindvoerder is een door de rechtbank aangewezen advocaat die bij het uitspreken van het faillissement als curator gaat optreden. Voorafgaand aan het faillissement komt de stille bewindvoerder kijken in uw firma en onderzoeken of een doorstart maken na faillissement realistisch is. De stille bewindvoerder dient te worden betaald door uw onderneming. Doorgaans moet u een vooraf een storting doen, want de stille bewindvoerder (advocaat) weet dat uw financiële situatie niet rooskleurig is.

De rol van de stille bewindvoerder is dualistisch. Want na het faillissement dient hij of zij als curator de belangen te verdedigen van alle gedupeerden. Eerst wordt de stille bewindvoerder door uw bedrijf betaald om het faillissement te begeleiden. Als het faillissement een feit is, dan gaat de curator zoveel mogelijk uit de boedel proberen te halen. Deze ‘dubbele petten’ rol leidt tot veel negatieve commotie in de media. De vraag is altijd: ”Wiens belang wordt er gediend?” Is dit het belang van de ondernemer, de crediteuren, het personeel of dat van de ‘curator’ in spe zelf… Toch zijn er rechtbanken die ermee experimenteren. Officieel is er nog geen concrete wetgeving rond de stille bewindvoering.

Pre-pack
Pre-pack is de procedure waarbij door de rechtbank een stille bewindvoerder wordt aangesteld. De stille bewindvoerder moet de mogelijkheden van een doorstart onderzoeken. De term ‘pre-pack’ komt uit het Engels waar het staat voor ‘pre-packaged deal’. Het is een ander soort benaming voor stille bewindvoering. Niet iedereen is hier even enthousiast over. Toch heeft de rechtbank in ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan die de kloof moet overbruggen tussen wetgeving en praktijk.

Of een ‘pre-pack’ op uw zaak van toepassing is, hangt sterk van de situatie af. Ook al is dit de variant die het gaat worden, dan is het verstandig om een andere insolventiespecialist in te schakelen. Deze kan controleren of uw belangen niet worden geschaad.

Doorstart na faillissementEen crediteurenakkoord kan door de insolventiespecialist worden ingezet als om een faillissement te voorkomen. Echter medewerking van de crediteuren is noodzakelijk om tot een crediteurenakkoord te kunnen komen.

Huidige regeling: informeel akkoord
Mogelijk heeft u al eens gebruik gemaakt van een gedeeltelijke kwijtschelding van uw openstaande facturen c.q. schulden. Indien bij meerdere schuldeisers een verzoek heeft ingediend, is het belangrijk dat zij allen akkoord gaan. Zo niet dan volgt het faillissement, althans dit is wat u de crediteuren voorhoudt. In bijna alle faillissementen komt het niet tot uitbetaling van de vorderingen van gewone crediteuren. Dit wordt veroorzaakt door de voorrangspositie van de Belastingdienst en het UWV. Doordat schuldeisers een akkoord aanvaarden, kiezen veel schuldeisers voor een beperkte ´zekerheid´ om nog iets te ontvangen. Echter medewerking is niet verplicht. Het staat de crediteuren vrij om uw aanbod van de hand te wijzen. In zeer uitzonderlijke gevallen is de rechter bereid om een schuldeiser te dwingen om het aanbod te accepteren. In de huidige regeling kan één dwarsliggende schuldeiser het voor de anderen verzieken.

Toekomstige regeling: dwangakkoord
In de praktijk komt het regelmatig voor dat crediteuren niet willen meewerken aan een oplossing. Al langere tijd bestaat de behoefte om schuldeisers die geen redelijk belang hebben, bij weigering van het akkoord, te dwingen om het aanbod te aanvaarden. Onlangs is er een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. In wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen II wordt gezocht naar een praktische oplossing.

Wetsvoorstel
Het aan te bieden crediteurenakkoord is vormvrij in het nieuwe wetsvoorstel. De voorwaarden van het crediteurenakkoord wordt een stuk maatwerk en zal van geval tot geval verschillen. Er kan op zeer creatieve wijze invulling gegeven worden aan het crediteurenakkoord. Hierbij kan worden gedacht aan een afbetalingsplan of een omzetting van de vordering in aandelen.  Het is belangrijk dat twee derde van de schuldeisers, met twee derde van de schuldenlast, en aandeelhouders akkoord gaan met het voorstel. Hierdoor wordt het mogelijk om via de rechter de weigerachtige schuldeisers te dwingen om mee te werken. Met de uitspraak van de rechter wordt het akkoord op deze wijze bindend verklaard. Of er beroep aangetekend kan worden, is een punt van aandacht. Door in beroep te gaan, zou een weigerachtige schuldeiser het proces kunnen frustreren, waardoor een faillissement alsnog onafwendbaar is.

Het is niet duidelijk of het wetsvoorstel ook tot wet wordt verheven en zo ja, wanneer het van kracht is. Het is wachten op de politiek.

Naderend faillissement...Er zijn veel zelfbenoemde ‘malafide’ insolventiespecialisten op de Nederlandse markt. Deze hebben doorgaans géén afgeronde juridische opleiding genoten. Zij bedienen zich van vele schimmige bedrijven en ‘trekken’ uw hele bedrijf leeg (financieel). Deze ‘adviseurs’ bedienen zich van misleidende (bedrijfs-)namen en handelen bij voorkeur uit uw naam. Daar zit nu de angel, want zij maken afspraken namens u, en gaan er mogelijk met uw geld van door. Echter, u blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk… Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ook al wilt u een faillissement voorkomen of een doorstart maken na faillissement.

De Insolventiespecialist brengt u niet in contact met dit soort ´malafide specialisten´. Doorgaans bieden ze een goedkope tot ‘gratis’ Quickscan aan, maar komt u er pas achter als het te laat is. Desgewenst kunnen we u doorverwijzen naar achtergrondinformatie welke u beschikbaar is op het internet.

De Insolventiespecialist is een samenwerkingsverband van Doorstart na faillissementNederlandse insolventiespecialisten. Alle aangesloten insolventiespecialisten hebben de functie van curator vervuld. Hierdoor zijn zij in staat om op een constructieve wijze samen te werken met een curator.

Wilt u een faillissement voorkomen, crediteurenakkoord of een doorstart maken na faillissement met of zonder stille bewindvoering, dan komt De Insolventiespecialist graag met u in contact.

Www.deinsolventiespecialist.nl is een initiatief van Juridisch Support BV. De insolventiespecialisten van www.deInsolventiespecialist.nl zijn werkzaam onder leiding van Mr. E.F.J. Goossens die jarenlang ervaring heeft in de ondersteuning van bedrijven in moeilijkheden.

Juridisch Support BV
Mr. E.F.J. Goossens
Oosthavenkade 39B
3134NW Vlaardingen
T :
F :
KvK: 24305610
BTW : 809191957B01